Spracovanie osobných údajov

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., A so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov súhlasí kupujúci so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu:

PROKOM SR s.r.o.
Galvaniho 2/a,
821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36705101
DIČ: 2022287652
IČ DPH: SK2022287652

Internetový obchod: finmat.sk

1. Kupujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje (pri žiadosti o registráciu, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvedie správne a bude informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu.

3. Predávajúci spracováva od okamihu, keď kupujúci požiada o registráciu, o kupujúcom tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a doklady súvisiace so zmluvou (ďalej len "osobné údaje").

4. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a tento súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu predávajúcemu.

9. Spoločnosť informuje, že každá fyzická osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na zmenu údajov, právo na obmedzenie spracovanie, právo na vymazanie údajov, právo na prenosnosť údajov a prípadne právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Právo odvolať súhlas aj ďalších práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je možné využiť v pracovnej dobe v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom emailu prokom@prokom-sr.sk.

Top